08 de maig 2006

ALFIN contra la desigualtat d´oportunitats

Llegeixo al diari El País del 27 d´abril de 2006 el següent titular: "El 72% de los hijos de los obreros deja de estudiar tras la ESO". La notícia es fa ressò d´un treball titulat Desigualdades tras la educación obligatoria: nuevas evidencias, elaborat pel catedràtic d´Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona Jorge Calero per encàrrec de la Fundación Alternativas. En ell es posa de relleu que la proporció de joves espanyols que cursen estudis reglats després de l´ESO és molt inferior a la mitjana de la Unió Europea. De fet, molts estudiants (sobretot nois) "abandonen" abans d´acabar l´ESO, tot i que físicament romanguin a les aules. Segons Calero, aquest fet ha estat aprofitat des de posicions conservadores per a responsabilitzar en exclussiva els estudiants del seu "fracàs", el·ludint així qualsevol responsabilitat de les polítiques educatives aplicades. De fet, aquesta lògica és la que s´adopta a la Unió Europea, on darrere els discursos grandiloqüents sobre esdevenir l´economia basada en el coneixement més competitiva del món, sobre l´aprenentatge al llarg de tota la vida, etc. hi ha un traspàs als ciutadans de la responsabilitat de (crec que quelcom de similar li vaig llegir a Armand Mattelart) "construir la seva empleabilitat". Però...és que tothom parteix en igualtat de condicions? Les dades del treball de Calero demostren que no i per tant correm el risc que es perpetuïn i creixin les desigualtats socials. En efecte, segons dades de l´OCDE del 2004, un 72% de fills de treballadors manuals no qualificats i gairebé un 50 % de fills de treballadors manuals qualificats no segueix estudis de batxillerat o cicles formatius a l´edat de 16 o 17 anys, mentre que aquest percentatge no arriba al 15 % en el cas de fills de professionals de grau superior. Estaran en condicions de "remuntar" i entrar dins l´espiral de l´aprenentatge permanent? Crec que si abans de "desconnectar" de l´escola han participat d´activitats ALFIN ho tindran més fàcil i per tant qualsevol esforç per planificar activitats ALFIN a l´ESO és necessari.