04 d’abril 2006

Llibre amb cd-rom molt interessant

Crec que les activitats relacionades amb l´ALFIN a secundària haurien de ser objecte de debat i planificació en els centres docents perquè si no correm el risc que, donat el seu caràcter transversal, dupliquem esforços en alguns aspectes des de diferents àrees del currículum però que deixem d´altres aspectes importants sense treballar. Estic convençut que hem de dedicar hores lectives a ensenyar els nostres alumnes a fer cerques de documents en catàlegs automatitzats de biblioteques, a consultar bases de dades en línia o hemeroteques digitals, etc. Hem d´aspirar a que prenguin consciència de les virtuts i limitacions dels sistemes de moda de cerca d´informació a Internet (tipus Google o Viquipèdia), a provocar-los la necessitat d´anar més enllà d´aquests, de citar les fonts d´informació que consulten, etc. No crec que serveixi el tòpic que els nostres alumnes dominen prou el treball amb ordinadors i la cerca d´informació a Internet perquè com molts altres tòpics no és totalment cert.
Des del meu punt de vista hi ha almenys dos problemes importants a l´hora de fer aquesta mena d´activitats. El primer rau a la dificultat de trobar un lloc a l´espai-temps per a elles. És a dir, no només calen suficients ordinadors i una biblioteca ben organitzada als centres docents, sinó que també cal saber quines hores de classe (de quin curs, de quina assignatura, etc.) es dediquen a aquestes activitats. Se m´acut que dedicar hores de tutoria pot ser una opció, o també programar crèdits variables que puguin cursar tots els alumnes. En tot cas, és un problema obert que cada centre hauria de plantejar-se.
Un segon problema rau en la poca quantitat d´exemples concrets d´activitats d´ALFIN realitzables a l´aula. Personalment trobo a faltar el fet de poder disposar d´activitats prèviament planificades i contrastades per professionals segurament més competents o imaginatius que jo. Per aquesta raó m´ha alegrat conéixer el llibre La biblioteca mediateca. D´infantil a secundària. Proposta de treball, obra col·lectiva d´un grup de docents d´infantil, primària i secundària: el Grup Bibliomèdia de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. El llibre descriu el marc conceptual i aporta bibliografia complementària, però al meu entendre el més interessant és que vé acompanyat d´un cd-rom amb activitats didàctiques per dur a terme als diferents nivells educatius, així com una selecció dels continguts i objectius curriculars relacionats amb la biblioteca en les diferents matèries.