18 d’abril 2006

Concursar per innovar? Biblioteca "puntedu"

Fins el proper 28 d´abril els centres educatius públics i privats concertats de Catalunya poden concursar (DOGC núm.4596) per obtenir del Departament d´Educació certs ajuts per a la realització de projectes d´innovació educativa de determinades temàtiques. Una d´elles rep el nom de Biblioteca escolar: "puntedu", espai de coneixement i aprenentatge. Segons el DOGC, l´objectiu és "potenciar la biblioteca escolar "puntedu" com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d´informació (...) prioritzar el seu ús com a espai d´aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars (...) i promoure l´hàbit lector". Els centres seleccionats rebran una dotació econòmica màxima de 2.000 €, accés al programa informàtic ePèrgam per a la gestió de la biblioteca, materials didàctics, formació específica del professorat responsable del projecte (un màxim de 30 hores el primer curs), participació en el seminari "El gust per la lectura" i, en el cas de centres públics, podrien rebre també equipament informàtic i increment d´hores de professorat (sembla que fins a 1/2 jornada).
Ja em sembla bé que el departament decideixi potenciar les biblioteques i tot esforç és benvingut però aquest és insuficient per moltes raons:
1) No soluciona el dèficit de recursos materials i humans per a les biblioteques escolars. Aquestes continuen depenent del voluntarisme del professorat. És a dir, si en un centre hi ha professors interessats i disposats a dedicar energies i temps extra de feina a l´organització de la biblioteca la cosa pot anar bé, però si no és així, què passa? Qui redactarà el projecte per optar a aquests ajuts? Com ho farà si no té uns coneixements mínims? Adquirirà aquests coneixements amb només 30 hores de formació?
2) Si el programa ePergam funciona ( sembla que està en proves de d´almenys març de 2005) és vital que es posi a l´abast de tots els centres docents i és igualment urgent que es garanteixi disponibilitat de temps d´algú ben format (al meu entendre, millor un bibliotecari que un docent) que s´encarregui de la catalogació, organització dels espais, atenció als usuaris, etc. de la biblioteca. No pot ser que molts centres que fins ara han anat catalogant amb Access o algun altre programa hagin de continuar preocupant-se per si la feina que han fet fins ara la podran exportar a l´ePergam.
3) Hi ha una dita que vé a dir "allò que és urgent ens impedeix centrar-nos en allò que és necessari". Això és el que passa a molts centres respecte la biblioteca escolar. Si un centre té una biblioteca escolar amb un fons documental petit, mal conservat, mal organitzat, no catalogat o mal catalogat, poc usat, etc. no passa absolutament res. Això ens hauria d´escandalitzar, però l´administració sap que no pot exigir que una cosa funcioni bé si no posa els recursos necessaris.
En resum, aquest sistema de concurs és absurd. L´administració hauria de procurar recursos materials i humans a tots els centres sense excepció i, a mig termini, poder exigir un òptim funcionament de les biblioteques escolars a tots els centres.